ثبت شرکت و مشاوره رایگان ثبت تغییرات شرکت : 09125068023|info@artregister.ir

دفاتر تجاری و دفاتر پلمپ، هزینه دفاتر پلمپ

دفاتر تجاری چیست؟ و چند نوع دفاتر تجاری داریم؟

هر تاجری به استثنای کسبه جز ءمکلف است دفاترذیل یا دفاتردیگری را که وزارت عدلیه به موجب نظامنامه قائم مقام این دفاترقرارمیدهد داشته باشد:

  1. دفترروزنامه.

       ۲.دفتر کل. 

  1. دفتردارائی.
  2. دفترکپیه.

ماده ۷ دفترروزنامه دفتری است که تاج رباید همه روزه مطالبات ودیون وداد ستد تجارتی ومعاملات راجع به اوراق تجارتی (ازقبیل خرید وفروش وظهرنویسی)وبطورکلی جمیع واردات وصادرات تجارتی خود را به هراسم ورسمی که باشد ووجوهی را که برای مخارج شخصی خود برداشت می کند درآن دفترثبت نماید.

ماده ۸ دفترکل دفتری است که تاجرباید کلیه معاملات را لااقل هفته یک مرتبه از دفترروزنامه استخراج وانواع مختلفه آن را تشخیص وجدا کرده هرنوعی را درصفحه مخصوصی درآن دفتربطورخلاصه ثبت کند.

ماده ۹ دفتر دارائی دفتری است که تاجر بایدهرسال صورت جامعی ا زکلیه دارائی منقول وغیرمنقول ودیون ومطالبات سال گذشته خود را به ری زترتیب داده د رآن دفت رثبت وامضاءنماید واین ک ارباید تا پانزدهم فروردین سال بعد انجام پذیرد.

ماده ۱۰  دفترکپیه دفتری است که تاجرباید کلیه مراسلات ومخابر ات وصورت حسابهای صادره خود را درآن به ترتیب تاریخ ثبت نماید.

تبصره  تاجرباید کلیه مراسلات ومخابرات وصورت حسابهای وارده را نیزبه ترتیب تاریخ ورود مرتب نموده ودرلفاف مخصوصی ضبط کند.

ماده ۱۱  دفا ترمذکوردر ماده ۶ به استثنا ءدفترکپیه قبل ا زآنکه د رآن چیزی نوشته شود به توسط نماینده اداره ثبت(که مطابق نظامنامه وزارت عدلیه معین می شود)امضاءخواهد شد .برای دفترکپیه امضاءمزبورلازم نیست .ولی باید اوراق آن دارای نمره ترتیبی باشد .درموقع تجدید سالیانه هردفترمقررات این ماده رعایت خواهد شد .حق امضاءازقرارهرصد صفحه باکسورآن دوریال وبعلاوه مشمول ماده ۱۳۵ قانون ثبت اسناد است.

ماده ۱۲  دفتری که برای امضا ءبه متصدی امضا ءتسلیم می شود باید دارای نمره ترتیبی وقیطان کشیده باشدومتصدی امضاءمکلف است صفحات دفتررا شمرده د رصفحه اول وآخرهردفترمجموع عد د صفحات آن را با تصریح به اسم ورسم صاحب د فترنوشته با قید تاریخ امضا ءودوطرف قیطان را با مهرسربی که وزا رت عدلیه برای مقصودتهیه می نماید.منگنه کند،لازم است کلیه اعداد حتی تاریخ با تمام حروف نوشته شود.

ماده ۱۳  کلیه معاملات وصادرات وواردات د ردفاترمذکوره فوق باید به ترتیب تاریخ در صفحات مخصوصه نوشته شود – تراشیدن وحک کردن

وهمچنین جای سفیدگذاشتن بیش ا زآنچه که د ردفترنویسی معمول است ودرحاشیه ویا بین سطو رنوشتن ممنوع است وتاجرباید تمام آن دفاتررا ازختم هرسالی لااقل تا ۱۰ سال نگاه دارد.

ماده ۱۴  دفا ترمذکوردرماده ۶ وسایردفاتری که تجار برای امو رتجارتی خود بکا رمی برند د رصورتی که مطابق مقررات این قانون مرتب شده باشد بین تجار ،درامورتجارتی سندیت خواهد داشت ودرغیراین صورت فقط برعلیه صاحب آن معتبرخواهد بود.

ماده ۱۵  تخلف ا زماده ۶ و ماده ۱۱ مستلزم دویست تا ده هزا رریال جزای نقدی است ،این مجازات را محکمه حقوق راسا وبدون تقاضای مدعی العموم می تواند حکم بدهد واجرای آن مانع اجرای مقررات راجع به تاجر ورشکسته که دفتر مرتب ندارد نخواهد بود.

راه های تماس با ما: ۰۹۱۲۵۰۶۸۰۲۳

info@artregister.ir

2020-07-20T14:39:34+00:00