ثبت شرکت و مشاوره رایگان ثبت تغییرات شرکت : 09125068023|info@artregister.ir

ثبت شعبه شرکت خارجی در ایران، هزینه ثبت شعبه شرکت

چگونه شعبه شرکت خارجی در ایران ثبت کنیم؟

نظامنامه اجراي قانون ثبت شرکتها مصوب خرداد ۱۳۱۰ با اصلاحات بعدي+

ثبت شعبه خارجی در ایران

ماده ۱  براي ثبت کلیه شرکت هاي خارجی و همچنین ثبت شرکتهاي ایرانی که باید در تهران ثبت شود دایره

مخصوصی در اداره ثبت اسناد تهران به اسم دایره ثبت شرکتها تشکیل خواهد شد .

ماده ۲- مهلتی که براي تقاضاي ثبت شرکتهاي خارجی داده می شود از قرار ذیل است :

 

۱-  نسبت به شرکتهاي خارجی که در تاریخ اجراي این نظامنامه به وسیله شعبه یا نماینده در ایران به امر تجاري یا

صنعتی و یا مالی اشتغال دارند تا ۱۵ مهرماه ۱۳۱۰ و این مهلت ممکن است مطابق ماده ۵ قانون ثبت شرکتها تا شش

ماه دیگر تمدید شود .

۲-  نسبت به شرکتهاي خارجی که از تاریخ ۱۵ خرداد ماه ۱۳۱۰ به بعد بخواهند در ایران به وسیله شعبه یا نماینده به

امر تجاري یا صنعتی یا مالی مبادرت کنند تقاضاي ثبت باید قبل از اشتغال به امري که موضوع عملیات شرکت است به

عمل آید .

ثبت شرکت هنر ثبت

ماده ۳  ثبت کلیه شعبی نیز که ممکن است شرکت خارجی در ایران داشته باشد در دایره ثبت شرکتها به عمل خواهد

آمد .

ماده ۴  اظهارنامه ثبت هر شرکت خارجی یا شعب آن به وسیله شخصی که از طرف شرکت حق امضا در ایران دارد و یا

به توسط کسی که از طرف شخص مزبور براي این تقاضا وکالت دارد تقدیم خواهد شد .

ماده ۵  براي ثبت هر شرکت خارجی تقدیم اسناد ذیل لازم است:

۱  اظهارنامه ثبت .

۲  یک نسخه مصدق از اساسنامه شرکت .

۳  یک نسخه مصدق از اختیارنامه نماینده عمده شرکت در ایران و در صورتی که شرکت چند نماینده مستقل در ایران

داشته باشد یک نسخه مصدق از اختیارنامه هریک از آنها .

تبصره  هرگاه شرکت خارجی شرکتی باشد که شرایط عملیات آن به موجب امتیازنامه صحیح و منظمی مقرر گردیده

علاوه بر اسناد فوق باید سواد امتیازنامه با تصدیق وزارت امور خارجه مشعر بر صحت آن امتیازنامه نیز تسلیم شود .

مقاله برای مطالعه بیشتر: ثبت شرکت هلدینگ    کنسرسیوم چیست؟

ماده ۶  اظهارنامه ثبت باید به فارسی نوشته شده و داراي نکات ذیل باشد:

۱  نام کامل شرکت .

۲  نوع شرکت از سهامی و ضمانتی و مختلط و غیره .

۳  مرکز اصلی شرکت و آدرس صحیح آن .

۴  تابعیت شرکت .

۵  مقدار سرمایه شرکت در تاریخ تقاضا .

۶  آخرین بیلان شرکت مشروط بر این که قوانین جاریه و یا عرف تجاري مملکت اصلی شرکت و یا اساسنامه خود

شرکت انتشار بیلان شرکت را مقررکرده باشد .

۷  در چه محل و در چه تاریخ و در نزد کدام مقام صلاحیت دار شرکت تقاضاکننده مطابق قوانین مملکت اصلی خود

ثبت شده است .

۸  شرکت به چه نوع امر صنعتی یا تجاري یا مالی در ایران مبادرت می کند .

۹  شعب آن در کدامیک از نقاط ایران موجود است .

۱۰  نماینده عمده شرکت در ایران کیست و اگر شرکت چند نماینده مستقل دارد نمایندگان مستقل شرکت در ایران

چه اشخاصی هستند .

۱۱  اسم و آدرس صحیح شخص یا اشخاصی که مقیم در ایران بوده و براي دریافت کلیه ابلاغات مربوطه به شرکت

صلاحیت دارند .

۱۲  تعهد به این که همه ساله یک نسخه از آخرین بیلان شرکت را در صورتی که بیلان مزبور مطابق فقره ششم این

ماده قابل انتشار باشد به دایره ثبت شرکتها بدهد .

ماده ۷  سواد اساسنامه شرکت و اختیارنامه نماینده عمده آن در ایران و اگر شرکت چند نماینده مستقل در ایران داشته

باشد اختیارنامه آن نمایندگان وهمچنین آخرین بیلان شرکت باید در مرکز اصلی شرکت به توسط شخص یا اشخاصی

که از طرف شرکت حق امضا دارند تصدیق گردد .

امضاي آن شخص یا اشخاص باید به تصدیق مقامات صلاحیت دار مملکتی که امضا در آنجا واقع شده و نماینده سیاسی

یا قنسولی ایران در مملکت مزبور و یا نماینده سیاسی یا قنسولی دولت متبوع شرکت در ایران برسد .

ماده ۸ براي ثبت شعبه هر شرکت خارجی تقدیم مدارك ذیل لازم است:

۱ اظهارنامه ثبت به فارسی .
۲ سواد مصدق سند ثبت خود شرکت در ایران .
۳ سواد مصدق از اختیار (نامه ) نماینده که مدیر شعبه است .

تبصره ممکن است تقاضاي ثبت شعبه در ضمن تقاضاي ثبت خود شرکت به عمل آید در این صورت تقدیم سواد
مصدق سند ثبت خود شرکت لازم نخواهد بود.

ماده ۹ اگر علاوه بر نماینده یا نمایندگانی که اسم آنها مطابق ماده ۶ با خود شرکت ثبت شده و یا نمایندگانی که
مدیریت شعبه را داشته و اسم آنها مطابق ماده ۸ در موقع ثبت شعبه به ثبت رسیده است شرکت خارجی در ایران
نمایندگانی داشته باشد که حق امضا از طرف آن دارند اسم نمایندگان مزبور نیز باید ثبت شود معذالک ثبت اسامی
مستخدمین جز که حق امضا دارند از قبیل محاسب و وکیل و غیره اجباري نیست .

ماده ۱۰ هرگاه یکی از نکات مذکور در فقره ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵ و ۸ و ۱۰ و ۱۱ ماده شش تغییر یابد این تغییر نیز باید
در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت برسد .

ماده ۱۱ اگر شعبه جدیدي تاسیس و یا نمایندگان جدیدي معین شود تاسیس شعب و یا تعیین نمایندگان مزبور نیز
باید در اداره ثبت اسناد تهران ثبت شود .

ماده ۱۲ اگر نماینده عمده شرکت در ایران تغییر یابد قائم مقام از براي ثبت سمت خود باید اسناد ذیل را به دایره ثبت
شرکتها تقدیم کند
۱-اظهارنامه به زبان فارسی که شخصا امضا کرده باشد .
۲-سواد اختیارنامه مطابق ماده ۷

ماده ۱۳ کلیه اوراقی که مطابق مواد فوق لازم است به تقاضانامه ها منضم گردد باید به فارسی تهیه شده و یا یک
ترجمه مصدق از آن به فارسی ضمیمه آن شود .
ماده ۱۴ در دایره ثبت شرکتها دفتر مخصوصی براي ثبت شرکتهاي خارجی خواهد بود و شرکتهاي مزبور باید در این
دفتر به ترتیب تقاضا و در تحت نمره ترتیبی ثبت شوند .
ماده ۱۵ در دفتر مذکور در ماده فوق باید براي ثبت هر شرکت لااقل ۴ صفحه سفید تخصیص داده شود و کلیه شعب
شرکت که تقاضاي ثبت آن می گردد و همچنین تغییراتی که باید مطابق این نظامنامه به ثبت برسد به تدریجی که
حاصل می شود ذیل ثبت خود شرکت و در صفحات مذکوره فوق ثبت خواهد شد .
ماده ۱۶ علاوه بر صفحات سفیدي که بر طبق ماده ۱۵ مقرر است ، براي هر شرکت خارجی باید دوسیه مخصوصی
تشکیل داده شود. در دوسیه مزبور براي خود شرکت و هریک از شعب آن در ایران یک لفافه تخصیص داده خواهد شد.
اظهارنامه و هر سندي که ضمیمه آن است در لفاف مخصوص شرکت یا شعبه آن ضبط می گردد. پس از آن یک نسخه ازهر اظهارنامه دیگري که راجع به تغییرات باشد و همچنین کلیه اوراق که راجع به آن شرکت یاشعبه یا نماینده آن باشد.
در دوسیه مزبور و در لفاف مخصوص خود ضبط خواهد شد .
ماده ۱۷ دایره ثبت شرکتها باید براي هر اظهارنامه رسیدي با قید تاریخ وصول اظهارنامه بدهد .
ماده ۱۸ پس از ثبت شرکت و هر یک از شعب آن اداره ثبت اسناد باید تصدیقی مشعر بر ثبت شرکت یا شعبه آن به
تقاضا کننده بدهد. تصدیق مزبورباید حاوي مراتب ذیل باشد:

۱ نام کامل شرکت .
۲ نوع شرکت از سهامی و ضمانتی و مختلط و غیره .
۳ مرکز اصلی شرکت و آدرس صحیح آن .
۴ تابعیت شرکت .
۵ مقدار سرمایه شرکت در تاریخ تقاضا .
۶ در چه محل و در چه تاریخ و در نزد کدام مقام صلاحیت دار شرکت تقاضاکننده مطابق قوانین مملکت اصلی خود
ثبت شده است .
۷ شرکت به چه نوع امر صنعتی یا تجاري یا مالی در ایران مبادرت می کند .
۸ تاریخ ثبت .
۹ امضاي مدیر کل ثبت اسناد مملکتی .

تبصره هرگاه تصدیق راجع به ثبت شعبه باشد باید علاوه بر مراتب فوق در تصدیق نامه محل شعبه نیز قید شود .
ماده ۱۹ سواد مصدق از تصدیق ثبت هر شعبه شرکت خارجی باید توسط اداره کل ثبت به اداره ثبت اسناد محلی که
شعبه در آنجا دایر بوده و یا می شود ارسال گردد و اگر در آن محل ثبت اسناد نباشد سواد مزبور به دفتر محکمه ابتداییآن محل فرستاده خواهد شد .
ماده ۲۰ در ظرف یک ماه از تاریخ ثبت هر شرکت خارجی یا شعبه آن ، دایره ثبت شرکتها باید مراتب ذیل را به خرج
خود شرکت در مجله رسمی وزارت عدلیه و یکی از روزنامه هاي یومیه تهران به تعیین وزارت عدلیه منتشر نماید
۱ خلاصه اساسنامه شرکت .
۲ اسم نماینده عمده شرکت در ایران و اگر شرکت در ایران چند نفر نماینده مستقل داشته باشد اسم همه آنها .
۳ اسم اشخاصی که از طرف شرکت حق امضا دارند .

اسم شخص یا اشخاص مقیم در ایران که براي دریافت کلیه ابلاغات مربوطه به شرکت صلاحیت دارند .

ماده ۲۱  مراتب مذکور در ماده فوق باید در یکی از روزنامه هاي محلی نیز منتشر شود که شعبه شرکت در آنجا دایر

بوده و یا تاسیس می شود و اگر در آن محل روزنامه نباشد این انتشار باید در یکی از روزنامه هاي یومیه تهران و با قید

این که مربوط به کدام شعبه است به عمل آید .

انتشارات مذکور در این ماده نیز به توسط دایره ثبت شرکتها و به خرج خود شرکت به عمل خواهد آمد .

موسسه هنر ثبت

ماده ۲۲  هر شرکت خارجی که اظهارنامه ثبت را با شرایط و در مواعد مقرره در قانون ثبت شرکتها و این نظامنامه

تقدیم نماید از مهلت هاي ذیل بهره مندخواهد شد.

الف)  براي تقاضاي ثبت شعب و اسم نمایندگانی که در ایران مشغول تجارت بوده و در ضمن اظهارنامه راجع به ثبت

خود شرکت نسبت به آنها اظهارنامه تقدیم نشده باشد یک ماه از تاریخ ثبت خود شرکت .

ب) براي تقاضاي ثبت شعب یا نمایندگانی که ممکن است بعد از ثبت خود شرکت در ایران تشکیل و یا معین گردند

یک ماه از تاریخ تشکیل یا تعیین آنها .

ج) براي تقاضاي ثبت تغییرات حاصله در شعب شرکت یا نمایندگانی که در ایران دارد که از آن جمله نماینده عمده

شرکت و نمایندگان مستقل دیگرشرکت در ایران است و همچنین براي تغییر شخص یا اشخاصی که براي دریافت کلیه

ابلاغات راجعه به شرکت صلاحیت دارند دو ماه از تاریخ تغییر .

د)  براي تغییرات حاصله در خود شرکت سه ماه از تاریخ تغییر، اگر مرکز اصلی شرکت در آسیا به استثناي شرق اقصی ویا در اروپا و یا آمریکاي شمالی باشد و چهار ماه اگر در سایر ممالک باشد .

 

مقاله برای مطالعه بیشتر: ثبت شرکت در منطقه آزاد اروند 

ماده ۲۳  مقصود از نماینده عمده شرکت خارجی که در قانون ثبت شرکتها مذکور است کسی است که شرکت خارجی

به او اختیار لازم داده و تعهدات او به سمت نمایندگی شرکت ، تعهدات خود شرکت محسوب می شود .

ماده ۲۴  مقررات ماده ۷ در مورد بیلان سالیانه شرکت نیز که مطابق فقره دوازده ماده شش این قانون باید همه ساله بهدایره ثبت شرکتها تسلیم شود رعایت خواهد شد .

ماده ۲۵  ثبت شرکتهاي ایرانی باید مطابق مقررات قانون تجارت به عمل آید و در مورد شرکتهاي ایرانی که در ۱۵

خردادماه ۱۳۱۰ به ثبت نرسیده باشند مطابق ماده دوم قانون ثبت شرکتها تا آخر شهریور ماه ۱۳۱۰ براي ثبت مهلت

داده خواهد شد. این مهلت ممکن است مطابق ماده مزبور تمدیدشود .

ماده ۲۶  مراجعه به دفاتر ثبت شرکتها اعم از ایرانی و خارجی براي عموم مردم آزاد و هر ذي نفعی می تواند از

مندرجات آن سواد مصدق تحصیل کند .

ماده ۲۷  شرکتهاي بیمه عمر اعم از ایرانی و خارجی نمی توانند در ایران اقدام به عملیات نمایند مگر این که قبلا از

دولت تحصیل اجازه کرده و بعد به ثبت رسیده باشند .

ماده ۲۸  شرکتهاي بیمه از هر قبیل و اعم از ایرانی و خارجی مکلفند کلیه قراردادهاي مربوطه به بیمه را به زبان فارسییا با ترجمه به زبان فارسی تنظیم نمایند و در مقابل بیمه شدگان ایرانی فقط متن فارسی سندیت خواهد داشت .

مقاله برای مطالعه بیشتر اخذ کارت بازرگانی 

 

مفاد این ماده در مورد قراردادهاي بیمه اي رعایت خواهد شد که از اول اسفندماه ۱۳۱۰ به بعد منعقد گردد .

ماده ۲۸ مکرر  قراردادهاي بیمه بحري که در ایران صادر ولی وجه آن در صورت حدوث خسارت باید در خارجه

پرداخته شود تابع ماده قبل نبوده و قراردادهاي مذکور را می توان به زبان غیر فارسی صادر نمود .

ماده ۲۹  مادام که براي شرکتهاي بیمه نظامنامه مخصوصی مقرر نشده است ثبت شرکتهاي مزبور به استثناي

شرکتهاي بیمه مطابق مقررات قانون ثبت شرکتها و این نظامنامه خواهد بود .

ماده ۳۰  حق الثبت شرکتها که به موجب ماده ۱۰ قانون ثبت شرکتها اخذ می شود باید در حین تسلیم اظهارنامه تادیه

گردد .

مواد ۳۱ و ۳۲ ملغی شده .

ماده ۳۳  این نظامنامه از تاریخ ۱۵ خردادماه ۱۳۱۰ به موقع اجرا گذاشته خواهد شد .

ماده ۳۴  شرکتهاي منعقده بین کسبه جز که اطلاق تاجر به آنها نمی شود و مطابق مقررات نمره ۷۰۴۴ مورخ ۱۵

خرداد ۱۳۱۱ وزارت عدلیه تشخیص و تعیین شده اند در عداد شرکتهاي تجارتی نبوده و به عنوان قرارداد مطابق مقررات

قانون ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی باید به ثبت برسد .

مقاله برای مطالعه بیشتر: ثبت شرکت سهامی خاص

 

ماده الحاقی  در مورد شرکتهاي فرعی که از طرف یک شرکت تشکیل داده می شود، اگر اکثریت سهام شرکتهاي فرعیمتعلق به شرکت اصلی است هر شرکت فرعی از حیث ثبت در حکم شعبه شرکت اصلی خواهد بود .

در صورتی که تمام سهام شرکت فرعی متعلق به شرکت اصلی باشد حق الثبت فقط از سرمایه شرکت اصلی ماخوذ

می گردد اگر قسمتی از سهام شرکت فرعی متعلق به شرکت اصلی نباشد از آن قسمت حق الثبت جداگانه اخذ خواهد شد .

منبع:قانون تجارت

راه های ارتباط با ما: ۰۹۱۲۵۰۶۸۰۲۳

INFO@ARTREGISTER.IR

موسسه هنر ثبت

2020-07-22T11:40:49+00:00