ثبت شرکت و مشاوره رایگان ثبت تغییرات شرکت : 09125068023|info@artregister.ir

تغییرات و تصمیمات شرکتها بعد از ثبت شرکت

(تغییرات و تصمیمات شرکتها) کلیه شرکتها پس از ثبت شرکتها میتوانند هرگونه تغییراتی شامل تغییرات در نام شرکت،تغییر موضوع فعالیت،تغییر آدرس،افزایش یا کاهش سرمایه،تبدیل سهام به بانام و یا بی نام،افزایش یا [...]