ثبت شرکت و مشاوره رایگان ثبت تغییرات شرکت : 09125068023|info@artregister.ir

معاملات برواتی(برات) چیست؟

معاملات برواتی(برات) چیست؟

– بروات جمع برات است.

– نام دیگر معاملات برواتی؛ معاملات تجاری حکمی یا تشبيهی یا ذاتی است.

– در قانون تجارت این سند تعریف نشده است.

– در تعریف برات می توان گفت برات سندی است که به موجب آن صادر کننده به دیگری دستور

می دهد وجه مندرج در آن را در موعد مندرج در سند به دارنده آن بپردازد.

– تعهد ناشی از برات معتبر نيست مگر اینکه شرایط شکلی در برات رعایت شده باشد، و اگر شرایط رعایت نشده باشد حواله محسوب می شود.

 

 

مقاله برای مطالعه بیشتر:عامل در قانون تجارت به چه کسی گفته می شود؟

– ویژگی های تعهدات براتی؛

١- تفاوت این اسناد با یک تعهد مدنی در خصوص تأمين خواسته.

٢- اگر دعوا مدنی باشد به تاجر مهلت پرداخت داده می شود و اگر تعهد براتی باشد به مدیون

مهلت داده نمی شود.

موسسه هنر ثبت

٣- اگر تعهد مدنی باشد تجزیه دین ممکن نيست و اگر تعهد براتی باشد دین تجزیه می شود.

– اگر مبلغی از برات پرداخت شود به همان اندازه برات دهنده و ظهرنویس ها بری می شوند.

– هيچ دادگاهی نمی تواند بدون رضایت دارنده برات برای پرداخت وجه آن به مدیون مهلت بدهد.

– منظور از معاملات برواتی اعمالی است که روی این سند انجام می شود، مانند صدور، قبول،

ظهرنویسی و ضمانت.

معاملات مربوط به سفته و چک معاملات تجاری محسوب نمی شوند. مگر اینکه برای امور تجاری داده شده باشند.

راه های تماس با ما: ۰۹۱۲۵۰۶۸۰۲۳

info@Artregister.ir

اخذ کد اقتصادی

[quform id=”1″ name=”پذیرش آنلاین”]

2020-07-22T14:49:13+00:00