ثبت شرکت و مشاوره رایگان ثبت تغییرات شرکت : 09125068023|info@artregister.ir

شرکتهای مختلط سهامی و غیر سهامی، هزینه ثبت شرکت سهامی

شرکت مختلط سهامی و غیر سهامی چیست؟

کلیه اقدامهاي انجام شده در مورد شرکت با مسئولیت محدود و شرکتهاي سهامی لازم الرعایه می باشد همچنین رعایت مواد ۱۴۱ و ۱۸۲ قانون تجارت الزامی است کارشناس با در نظر گرفتن موارد مذکور دستور ثبت صادر می نماید.

شرکتهاي مختلط عبارتند از:

شرکتهائی که از دو دسته شریک تشکیل می شوند دسته اول شرکائی که مسئولیت غیرمحدود دارند و دسته دوم شرکائی که مسئولیت محدود دارند مانند شرکتهاي مختلط غیر سهامی – این نوع شرکتهامخلوطی هستند از شرکتهاي سرمایه و شرکتهاي اشخاص که در آن شرکاي ضامن، کار و صنعت و لیاقت و استعدادخود را در شرکت می گذارند و بطور غیر محدود مسئولیت اعمال خود را قبول می کنند و عده دیگر براي استفاده ازخدمات شرکاي ضامن سر مایه لازم را در اختیار آنها قرار می دهند بدون اینکه در اداره شرکت مسئولیتی داشته باشند وبیش از چیزي که در شرکت گذاشته اند تعهدي قبول نمی کنند این نوع شرکتها شرکت کار و سرمایه است.

اگر سرمایه بصورت سهام در شرکت گذاشته شود وضع حقوقی شرکت مخلوطی از مقررات شرکتهاي سهامی وشرکتهاي تضامنی خواهد بود و اگر سرمایه بصورت سهم الشرکه در شرکت گذاشته شود وضع حقوقی شرکت مخلوطی خواهد بود از مقررات شرکتهاي با مسئولیت محدود و شرکتهاي تضامنی.

مقاله برای مطالعه بیشتر: ثبت شرکت با مسیولیت محدود     علامت تجاری یا برند چیست؟

نکته:

شرکت مختلط غير سهامی؛ ٢ نوع شریک دارد:

بعضی مسئوليت تضامنی دارند – بعضی مسئوليت محدود دارند

مدیران شرکت مختلط غير سهامی فقط از ميان شرکا تضامنی انتخاب می شوند، برخلاف شرکت مختلط سهامی سرمایه در آن به صورت سهام تقسيم و انتشار نمی یابد.

از شریک تضامنی در شرکت مختلط غير سهامی تحت عنوان ضامن یاد می شود.

شرکت مختلط سهامی بين یک عده شرکای سهامی (سهامدار)و یک یا چند نفر شریک ضامن(شریک) تشکيل می شود، شرکای سهامی سرمایشان به صورت سهام یا قطعات سهام متساوی القيمه در آمده و تا ميزان همان سهام مسئوليت دارند و شریک ضامن سرمایه اش به صورت سهم در نيامده و مسئول کل قروض است

در این شرکت شرکای سهامی حق دارند بدون رضایت دیگران سهم الشرکه خود را به دیگری انتقال دهند، در حالی که شرکای ضامن چنين حقی ندارند!

شرکت های سهامی؛ سهامشان در بازار بورس خرید و فروش می شود.

راه ارتباط با ما:۰۹۱۲۵۰۶۸۰۲۳

info@artregister.ir

2020-07-13T13:07:21+00:00