ثبت شرکت و مشاوره رایگان ثبت تغییرات شرکت : 09125068023|info@artregister.ir

ثبت شرکت با مسئولیت محدود در سمنان ،ثبت شرکت در سمنان

شرکت با مسئولیت محدود در سمنان

شرکت با مسئولیت محدود،عبارت است از شرکتی که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هریک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت خواهند بود.در اسم شرکت باید عبارت”با مسئولیت محدود” قید شود و همچنین اسم شرکت مسئولیت محدود نباید متضمن نام هیچ یک از شرکاء باشد وگرنه شریکی که اسم او در اسم شرکت قید شده در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی خواهد داشت.

ماده ۹۴ قانون تجارت، شرکت با مسئولیت محدود را چنین معرفی می‌کند:((شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری انجام شده و‌ هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است.))
این شرکت که در آلمان مختصراً G.M.B.H ناميده می‌شود، شرکتی است بین شرکتهای اشخاص و شرکتهای سرمایه؛ به شرکتهای سرمایه نزدیک است، به این دلیل که در آن، مسئولیت شرکا محدود به آورده آنهاست و به شرکتهای اشخاص شبیه است.
کشور انگلستان شرکت با مسئولیت محدود را به رسمیت نمی‌شناسد؛ اما شرکتهای موسوم به “private companies” که شرکتهای کوچک سهامی هستند، عملکردی مشابه شرکت با مسئولیت محدود دارند.
شرکت با مسئولیت محدود شرکتی موضوعاً تجاری است و به عبارت دیگر، موضوع فعالیت آن نمیتواند چیزی جز امور تجاری باشد.

 

خصوصیات شرکت مسئولیت محدوددر سمنان:

۱- تعداد سهم الشرکه تعیین شده،۱۰۰سهم می باشد(حداقل سرمایه مورد نظر ۱۰۰۰۰۰۰میلیون ریال می باشد).
۲- تعداد اعضای هیئت مدیره حداقل دو نفر می باشد.

مدارک موردنیاز جهت تاسیس شرکت مسئولیت محدود در سمنان:

۱-کپی شناسنامه صفحه اول و صفحه توضیحات(در صورت داشتن توضیحات)،کارت ملی همه اعضاء شرکت برابربا اصل دفترخانه .
۲-معرفی ۵ نام شرکت کاملا”ایرانی ازاسامی ائمه اطاهر، تکنیک ،ایران و این قبیل استفاده نشود.
۳-مشخص کردن نوع فعالیت(موضوع شرکت).
۴-آدرس شرکت همراه با کدپستی و تلفن همراه و ثابت.
۵-مشخص کردن تعداد سهم الشرکه افراد از ۱۰۰ سهم.
۶- معرفی دارندگان حق امضاء.
۷- اعضاء هیئت مدیره شاغل ارگانهای دولتی نباشند.

مقاله برای مطالعه بیشتر:چگونه موسسه ثبت کنیم؟  چرا ثبت علامت تجاری کنیم؟

مراحل کنترل مدارک شرکت مسئولیت محدود در اداره ثبت شرکتها:

در شرکت با مسئولیت محدود مؤسسین قبلاً اوراق مخصوصی که شامل شرکتنامه و اظهارنامه می باشد و از قسمت اوراق

بهادار خریداري نموده اند تکمیل نموده همراه با ضمائم که شامل دو نسخه اساسنامه و دو نسخه صورتجلسه مؤسسین و

هیات مدیره می باشد به مسئول اداره ارائه می دهند مسئول مربوطه مدارك تاسیس را جهت رسیدگی نزد ممیز ثبت شرکتها

ارسال می دارد، ممیز ثبت شرکتها اوراق مربوط به تاسیس را می بایست از جهات زیر کنترل نماید.

۱٫شرکت از کدامیک از انواع شر کتها ست.

 1. شرکتنامه و اظهار نامه تکمیل و ارائه شده توسط مؤسسین مخصوص ثبت نوع شرکت مورد نظر می باشد یا خیر.
 2. چنانچه مدارك ثبت ناقص تنظیم شده است دستور رفع نقص به مؤسسین می دهد.
 3. در صورت تکمیل اوراق تاسیس در صورتیکه مؤسسین موافقت با نام شرکت را از (ادراه کل ثبت شرکتها و مالکیت

صنعتی ) قبلاً اخذ نکرده اند می بایست با پیشنهاد چند اسم از اداره مذکور استعلام گردد.

 1. با وصل موافقتنامه از ادراه کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی در خصوص نام شرکت ممیز کنترلهاي زیر را انجام میدهد.
 1. مرکز شرکت در شهرستان محل تقاضا واقع است یا خیر .
 2. در صورتیکه مرکز شرکت در حوزه ثبتی شهرستان قرار گرفته باشد ثبت شرکت بلا اشکال می باشد.
 3. چنانچه شرکت در شرف تاسیس در سایر شهرستانهاي ایران شعبه داشته باشد می بایست براي هر شعبه یک نسخه ازمدارك تاسیس اضافه از مؤسسین اخذ گردد.
 1. موضوع فعالیت شرکت چیست و در ارتباط با کدام وزارتخانه یا اتحادیه و یا سازمان دولتی می باشد.

۱۰ . معمولاً در ارتباط با وظایف قانونی:

وزارت راه وترابري (در خصوص حمل و نقل)

وزارت نفت (در خصوص نفت و پتروشیمی و گاز)

وزارت ارشاد اسلامی (در خصوص چاپخانه و تبیلغات و آژانسهاي مسافرتی- فیلم وامور سینمایی)

سازمان بنادر و کشتیرانی (در خصوص حمل و نقل دریائی)

بیمه (در خصوص بیمه گري)

بانک مرکزي (در خصوص بانکداري)

شوراي عالی انفورماتیک سازمان برنامه و بودجه (در خصوص کامپیوتر سخت افزار)

مجمع امور صنفی (در خصوص موضوع واردات و صادرات)

ثبت شرکت هنر ثبت

اتحادیه هاي صنفی با توجه به موضوع شرکت مؤسسین می بایست مجوز لازم قبل از ثبت اخذ نمایند.

 1. در صورتیکه مجوز لازم را ارائه نداده اند پیش نویس استعلام لازم را که کارشناس یا ممیز تهیه نموده و با امضاي

مسئول اداره به وزارت و یا سازمان مربوطه ارسال می دارد.

 1. با وصول مجوز ثبت از مراجع مذکور موضوعات زیر توسط ممیز کنترل می شود.
 2. اسامی شرکاء و مؤسسین و میزان سرمایه هر یک از شرکاء.
 3. تابعیت خارجی یکی و یا کلیه شرکاء همراه با مدارك به وزارت اطلاعات انعکاس می یابد.
 4. پس از وصول استعلام از وزارت اطلاعات، نشانی شرکاء با نشانی قید شده در اوراق انطباق داده می شود.
 5. جمع هم الشرکه شرکاء معادل کل سرمایه شرکت در حال تاسیس باشد.
 6. نام خانوادگی شرکاء با اسم انتخاب شده از نظر رعایت ماده ۹۵ قانون تجارت را ممیز می نماید.
 7. مشخص نمودن نقدي یا غیر نقدي شرکت.
 8. در صورت نقدي بودن سرمایه شرکترسید آن توسط مدیران ضمیمه مدارك بشود.

۱۰ . در صورتیکه سرمایه شرکت غیر نقدي است :

– سرمایه غیر نقدي منقول است یا غیر منقول.

– چنانچه منقول است. از انواعی است که داراي شماره شهربانی باشد یا خیر.

۱۱ . در صورتیکه داراي شماره شهربانی است وفق مقررات انتقال دردفتر اسناد رسمی صورت می پذیرد :

– استعلام از شهربانی از نظر عدم تخلف و عدم بازداشت.

– استعلام از دارائی و گمرك از نظر عدم بدهی.

۱۲ . چون مسئولیت شرکاء در ازاي سرمایه غیر نقدي مسئولیت تضامنی است امضاء کلیه شرکاء لازم است (طبق ماده ۹۸

قانون تجارت)

۱۳ . در صورت عدم بازداشت و عدم بدهی گمرکی و دارائی، ملاحظه اسنادجزء سرمایه شرکت و انتقال آن به دفترچه

مالکیت و ارسال خلاصه معامله به شهربانی.

۱۴ . چنانچه منقول دیگري باشد لیست سهم الشرکه که غیر نقدي هر یک از شرکاء تقویم شده با امضاء کلیه شرکاء (رعایت

ماده ۹۸ قانون تجارت) صورتجلسه مجمع.

۱۵ . چنانچه سرمایه شرکت غیر منقول است – مشخص نمودن نوع آن.

۱۶ . کارخانه – مزروعی – مسکونی – تجارتی.

۱۷ . چنانچه کارخانه استدر کجا و کدام شهر قرار دارد.

۱۸ . استعلام از دارائی مبنی بر وصول مالیات متعلقه به انتقال محل کارخانه در ازاي مبلغ………………… ریال که متقاضیان

اظهار داشته اند.

۱۹ . استعلام عدم بازداشت و عدم وثیقه از اداره ثبت مربوطه.

۲۰ . استعلام از اداره تامین اجتماعی.

۲۱ . در صورتی که ملک در جریان ثبت است استعلام جریان ثبتی از اداره ثبت مربوطه و تعیین بدهی ثبتی.

۲۲ . استعلام از شهرداري

۲۳ . اخذ مدارك متعلقات مورد انتقال مانند آب و برق و تلفن از متقاضیان و اخذ مفاصا حساب از ادارات مذکور.

۲۴ . استعلام از منابع طبیعی مبنی از عدم ملی شدن (قانون جنگلها و مراتع کشور).

۲۵ . استعلام از هیئت هفت نفري محل وقوع ملک.

۲۶ . پس از کنترل مدارك و موضوعات اشاره شده بلامانع بودن انتقال غیر منقول به شرکت و تائید رامیه غیر نقدي شرکت.

۲۷ . متقاضی دو برگ خلاصه معامله انتقال املاك ثبت شده و یا ثبت نشده را پساز خریداري به کارشناس ارائه می دهد.

۲۸ . کارشناس (ممیز) با رعایت قانون دفاتر اسناد رسمی و ماده ۵ نظامنامه قانون ثبت شرکتها خلاصه انتقال نیبت به پلاك

ثبتی تنظیم می نماید و پس از صدور دستور ثبت شرکت خلاصه معامله به اداره مربوطه ارسال می گردد.

۲۹ . پس از طی مراحل مذکور در فوق بررسی سرمایه شرکت اختتام می یابد ( رعایت ماده ۱۰۰ قانون تجارت)

۳۰ . اسامی مدیر یا مدیران و اشخاصیکه حق امضاء دارند و در شرکتنامه و اظهار نامه با مسئولیت محدود درج شده است با

اولین صورتجلسه مؤسسین و شرکاء تطبیق داده می شود (ماده ۱۰۴ و ۱۰۵ قانون تجارت)

۳۱ . کنترل نحوه تقسیم سود.

۳۲ . کنترل به موقع رسیدگی به حسابهاي شرکت

۳۳ . رعایت ماده ۱۱۴ قانون تجارت – مورد انحلال شرکت

۳۴ . تاریخ تشکیل شرکت و تعیین مدت آن.

۳۵ . کنترل امضاء کلیه شرکاء در ذیل اوراق شرکتنامه و اظهار نامه.

۳۶ . بررسی اساسنامه و کنترل آن و تطبیق اساسنامه و شرکتنامه و اظهارنامه و هر برگ اساسنامه.

۳۷ . وظایف مجمع عمومی عادي شرکت و و ظایف مجمع عمومی فوق العاده و هئیت مدیره درج شده در اساسنامه با قانون

تجارت مواد ۹۴ الی ۱۱۵ قانون تجارت تطبیق می شود وپس از انطباق کامل آن با قانون تجارت و مشخص شدن روابط

شرکاء (ماده ۱۰۸ قانون تجارت) کارشناس یا ممیز دستور وصول الثبت به شعبه حسابداري صادر می نماید.

۳۸ . متقاضی جهت پرداخت حق الثبت تاسیس شرکت به شعبه حسابداري مراجعه می نماید.

مقاله برای مطالعه بیشتر:چگونه شرکت سهامی خاص ثبت کنیم؟  اخذ کد اقتصادی به چه شکل است؟

 

راه های ارتباط با ما: ۰۹۱۲۵۰۶۸۰۲۳

info@artregister.ir

2020-07-30T21:57:36+00:00