ثبت شرکت و مشاوره رایگان ثبت تغییرات شرکت : 09125068023|info@artregister.ir

ثبت برند مادرید

ثبت برند بین‌المللی مادرید

در گذشته اشخاص حقیقی و حقوقی جهت ثبت بین‌المللی برند مجبور بودند که برند را به صورت جداگانه در تک ­تک کشورهای موردنظرخود ثبت کنند. از این رو ملزم به ترجمه مدارک موردنیاز به زبان تمام کشورهای مدنظر و همچنين پرداخت هزینه ­های هنگفت می‌شدند تااینکه برخی از کشورهای عضو کنوانسیون پاریس برای رفع این معضلات دست به کار شدند و بالاخره طی تشکیل یک اتحادیه، سیستمثبت برند مادرید را تصویب کردند. سیستم ثبت مادرید از موافقتنامه مادرید، پروتکل مرتبط با آن و آیین­ نامه­ای متشکل از موافقتنامه وپروتکل تشکیل می­شود.

مزایای استفاده از ثبت با سیستم مادرید

طبق مقررات ثبت بین المللی علائم تجاری (ثبت با سیستم مادرید)،علامت تجاری با توجه به قوانین داخلی هرکشور مورد بررسی قرار میگیرد و سپس وارد پروسه بین المللی خود ميگردد بدین معنا که ثبت بین المللی علائم تجاری درمرحله اول با ثبت ملی دراداره کشور مبداءصورت ميگيرد و سپس به شکل خودکار با تعیین کشورهای مورد نظردرسطح بین المللی انجام می‌گیرد یکی از مزایای ثبت برند مادرید ایناست که متقاضی با ارائه یک اظهارنامه بین المللی از طریق اداره مالکیت صنعتی به وایپو میتواند درصورت تمایل در ۸۵ کشور عضوموافقتنامه و پروتکل مادرید یا تعدادی ازآنها بنا بر انتخاب خود حمایت ازعلامت تجاری خود را مطالبه و کسب نمایند.

بنابراین مزیت استفاده از ثبت با سیستم مادرید در ساده،ارزان و موثربودن آن می‌باشد بدین معنا که تنها به واسطه یک تقاضانامه بینالمللی واحد به یک زبان (فرانسه،انگلیسی یا اسپانیولی) و پرداخت یک تعرفه به فرانک سوئیس،تحصیل و تامین حمایت ازعلائم تجارتی یاخدماتی درکشورهای تعیین شده در فرم درخواست امکان پذیر هست.همچنین درصورتیکه هرگونه تغییری درعلامت ثبت مبداء ازقبیلتغییرنام،آدرس،مالکیت،تمدید وغیره از طرف دارنده آن صورت گیرد میتوان با کامل کردن فرم های مربوطه و پرداخت هزینه‌ای اندکتغییرات ذکر شده را درسطح بین المللی اعمال نمود.اداره مبدا نیز نیازی به انجام طبقه بندی کالاها وخدمات و انتشارعلائم درروزنامهرسمی کشورمتبوع خویش ندارد.درواقع ثبت بین المللی مجموعه ای ازثبت های ملی طبق مقررات داخلی هرکشورتعیین شده،میباشد.

کنوانسیون مادرید

صاحب برند می بایست به موجب این کنوانسیون نامه درخواست خود را به طور جداگانه به اداره های کشورهای گوناگون و باز چندینزبان ارائه و هزینه های مقرر را تادیه نماید که مستلزم صرف زمان طولانی می باشد.بدین تریتیب تحت حمایت از برند در سطح بین المللیبه موجب کنوانسیون مادرید قرار خواهد گرفت.

جهت تسهیل در روال ثبت بین المللی برند و کسب حقوق ناشی از آن تعدادی از کشورهای عضو کـنوانسیون پـاریس اتحادیه بیـن المـللی رابرای پشتیبانی مالکیت صنعتی در راستای کنوانسیون ذکر شده تشکیل داده‌اند و سیـستم مـادرید را به عنوان دسـتورالعمل ثبت بینالمللی علائم تجاری به تصویب رساندند. این سیستم دو معاهده، موافقتنامه مادرید مورخ ۱۹۸۱و پروتکل مرتبط با آن مصوب ۱۹۸۹ را دربر می گیرد.

مطابق با سیستم مادرید، ثبت علامت با در نظر گرفتن قوانین داخلی هر کشور بررسی و سپس ثبت خواهد شد و پس از آن برای ثبت بینالمللی تقاضای آن ارائه می‌شود.

دفتر نمایندگی می‌بایست اظهارنامه را جهت ثبت بین المللی برند در عرض ۲ماه از تاریخ ثـبت اسـاسی به دفتر بیـن الملل ارائه دهد. ثبتبین المللی برند هنگام یکه تقاضا رسما و بصورت قطعی به دست دفتر بین الملل رسید ،در نظر گرفته خواهد شد. ثبت بین المللی بایستی هر۱۰سال یک بار با تادیه تعرفه های مشخص دوباره تمدید شود. شش ماه پیش از تـاریخ انقـضاء علامت ، دفتر بین الملل یادداشتی را برایدفتر نمایندگی جهت تمدید ثبت بین المللی علامت ارسال می‌نماید.

چه نوع علائم تجاری بین المللی را میتوان ثبت نمود؟

تعداد علائم قابل ثبت درسطح جهان تقریباً نامحدود هستند و مطابق با قانون مصوب کشورها، علامت تجاری ممکن است متشکل از یک یاچند کلمه، حرف یا عدد باشد.

همچنین علامت تجاری برگرفته از شکل، نماد، اشکال سه بعدی، نمادهای صوتی مانند اصوات موسیقی، رایحه و یا رنگ دارای ویژگیمتمایز کننده باشد، علامت تجاری میتواند شامل کلمه، حرف و یا عدد و یا ترکیبی از آنها باشد. علاوه بر علائم تجاری که مبدأ تجاریکالاها یا خدمات را معین میکند، چند دسته دیگر از علائم نیز وجود دارند:

  • علائم جمعی COLLECTIVE MARKS علامتهایی هستند که به یک مجموعه یا انجمن تعلق می‌گیرد بطوری که اعضای آنتوسط این علامت خود را در سطح کیفی و یا سایر مجموعه مشخصات مورد نیاز آن مجموعه یا انجمن معرفی می‌نمایند. بعنوانمثال از انجمن ها و یا کانون‌هایی می‌توان یاد کرد که به عنوان نماینده گروهی خاص از کانون سردفتران، حسابداران، مهندسین ویا معماران میباشند.
  • علائم تائیدی CERTIFICATION MARKS علامتهایی هستند که درمقابل اجرا و رعایت یکسری استانداردهای تعریف شده بهتولیدکننده و یا ارائه دهنده خدمات اعطا میگردد. این علامت میتواند به هرکسی که بتواند تائید بکند که محصول تولیدی او از طریقروشی تولید شده است که استانداردهای تعین شده را رعایت کرده است اعطا گردد. بعنوان مثال می‌توان از استاندارد کیفی ISO 9000 که در جهان کاملاً شناخته شده و مقبول میباشد، نام برد.

(Trademark) علامت  تجاری چیست؟

یک علامت تجاری ، علامت مشخصه‌ای است که کالاها و یا خدمات مربوط به شخص حقیقی یا حقوقی را متمایز می‌نماید. منشاء آن نیزبه زمان‌های قدیم بر میگردد یعنی زمانی که صنعتگران و هنرمندان امضاء و یا مهر مخصوص خود را بر روی محصولات یا آثار هنریخود میگذاردند. در طول سالیان این علامتها سیر تکاملی خود را به سوی حمایت و ثبت علائم تجاری امروزی طی کرده‌اند.

این سیستم به مصرف کنندگان کمک میکند تا کالا یا خدمات مورد نیاز خود را براساس علامت تجاری خاصی که طبیعت و یا کیفیت آنمحصول و خدمت را مشخص میکند انتخاب و خریداری نمایند.

مدرک لازم جهت ثبت بین المللی مادرید:  

موردنیازجهت فرایند ثبت بین المللی علامت تحت سیستم ثبت مادرید          

۱نامه تقاضای ثبت بین المللی برند خطاب به اداره ثبت علائم تجاری با درج اسامی کشورهای مورد نظر

۲معرفی نامه بر روی سربرگ شرکت همراه با امضاء مدیران و صاحبان امضاء همراه با مهر شرکت برای اشخاص حقوقی، و درصورتمراجعه وکیل رسمی ارائه وکالتنامه دادگستری

۳کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی مدیران و صاحبان امضاء شرکت و روزنامه رسمی تاسیس و آخرین تغییرات شرکت (اشخاصحقوقی) و ارائه کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی (اشخاص حقیقی) و در صورت مراجعه وکیل رسمی ارائه وکالتنامه دادگستری .

۴اظهارنامه یا اصل گواهی‌نامه ثبت علامت تجاری درایران جهت رؤیت و رونوشت آن جهت ثبت در پرونده یا ارائه کپی برابر اصل گواهیثبت علامت تجاری .

۵تکمیل فرم مخصوص لاتین پس از تعیین کشورهای موردنظرمتقاضی

۶ برگه تخمین هزینه ها همراه با مهر و امضاء متقاضی (Fee Calculation)

۷ رسید مربوط به پرداخت مبلغ مربوط به بررسی اظهارنامه ثبت بین‌المللی برند

 

 

2020-07-23T16:56:35+00:00