ثبت شرکت و مشاوره رایگان ثبت تغییرات شرکت : 09125068023|info@artregister.ir

تعریف شرکت

انواع و اقسام شرکتها

۱-شرکتهای سهامی

الف)شرکت سهامی خاص

ب)شرکت سهامی عام

۲-شرکت با مسئولیت محدود

۳-شرکت تضامنی

۴-شرکت مختلط غیر سهامی

۵-شرکت مختلط سهامی

۶-شرکت نسبی

۷-شرکت تعاونی تولید و مصرف

 

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی جهت دستیابی به سود و منفعت میتوانند توانایی های خود را اعم ازسرمایه،تخصص و ارتباطات در کنار یکدیگر قرار دهند که مجموع این توانایی ها در کنار هم می بایست تحت چهارچوب خاص با عقد قراردادی ما بین این افراد صورت پذیرد و”شرکتها” نوع خاصی از این قرارداد ها هستند که هر کدام از انواع شرکتها شامل(مسئولیت محدود، سهامی خاص،سهامی عام،تضامنی…)چهارچوب وتعریف خاصی از ارتباطات مابین شرکاء و سهامداران و همچنین مابین شرکا و اشخاص ثالث(خارج از شرکت) را بیان میدارد

تشکیل شرکت مبتنی است بر اراده آزاد شرکا و‌ نیازی به اخذ اجازه قبلی از مقامات اداری ندارد. در واقع، هرچند ممکن است برای انجام دادن فعالیت موضوع شرکت، نیاز به چنین اجازه‌ای داشته باشد، ایجاد شخص حقوقی محتاج اجازه خاصی نیست. برای مثال، تاسیس یک شرکت برای تولید و پخش دارو مسلماً نیاز به اخذ مجوز از وزارت بهداشت دارد؛ اما انجام دادن این فعالیتها (تولید و پخش) از طریق تاسیس شرکت چنین اجازه‌ای لازم ندارد. اگر فعالیت شرکت به موجب قانون، ممنوع نباشد، شرکت با رعایت شرایط دیگر قانونی تشکیل می شود.

ثبت شرکت

2020-06-29T18:10:05+00:00