ثبت شرکت و مشاوره رایگان ثبت تغییرات شرکت : 09125068023|info@artregister.ir

شرکتهای تعاونی، هزینه ثبت شرکت تعاونی

شرکت تعاونی چیست؟ *الزاما شرکت تجاری نیستند. *اگر موضوع آنها تجاری نباشد شرکت تجاری محسوب نمیشوند. *(به منظور رفع نیازهای مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی خود از [...]