ثبت شرکت و مشاوره رایگان ثبت تغییرات شرکت : 09125068023|info@artregister.ir

ثبت شعبه خارجی در ایران 

ثبت شعبه خارجی در ایران :براساس بخشنامه۷۸۳/۹۰/۶۰مورخه ۱۶/۴/۹۴ وزیر محترم صنعت،معدن و تجارت ۱.برای اشخاص حقوقی در حساب جاری حداقل ۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ریال وبرای اشخاص حقیقی۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ریال به عنوان شرط لازم. ۲.اسناد معتبر(روزنامه [...]