ثبت شرکت و مشاوره رایگان ثبت تغییرات شرکت : 09125068023|info@artregister.ir

شرکتهای تعاونی، هزینه ثبت شرکت تعاونی

شرکت تعاونی چیست؟

*الزاما شرکت تجاری نیستند.

*اگر موضوع آنها تجاری نباشد شرکت تجاری محسوب نمیشوند.

*(به منظور رفع نیازهای مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی خود از طریق خودیاری و کمک متقابل تشکیل می دهند.)

*فعالیت اشخاص عضو عمده سرمایه شرکت را تشکیل می دهد.

*برای اشخاص حقیقی که تخصص و حرفه ای دارند ولی سرمایه کافی ندارند میتوانند از این طریق نسهیلات خوبی دریافت کنند.

 

در صورتی که شرکت در شرف تاسیس تعاونی باشد:

۱- کلیه شرکتهاي تعاونی کارگري بدواً اساسنامه و کلیه اوراق مربوط به تاسیس شرکت تعاونی را به تایید وزارت کار وامور اجتماعی رسانده و جهت ثبت بر طبق مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون تجارت که تسلط اعضاي هیئت مدیره به ثبت ارائه میشود .

۲-دفتر اداره ثبت با ملاحظه ثبت به شرکت تعاونی تایید شده دو نسخه تقاضا نامه و دو نسخه شرکتنامه مخصوص ثبت شرکت تعاونی را به اعضاي هئیت مدیره تحویل تا بر طبق مندرجات و تصویب وزارت کار و امور اجتماعی اوراق مذکور را تکمیل نمایند .

۳-پس از تکمیل اظهار نامه و شرکتنامه بضمیمه سایر مدارك تصویب شده نزد کارشناس ارجاع می گردد و کلیه اقدامهائیکه در مورد شرکت با مسئولیت برشمرده شد، کارشناس مربوط با رعایت قانون ۱۹۰ الی ۱۹۴ و قانون تعاونیها مواد ۱الی ۱۴۹ را اقدام می نماید.

۴- در مورد شرکتهاي تعاونی اعتبار – مصرف ، مسکن ، تولید و سایر تعاونیهاي دیگر که در ارتباط با سازمان مرکزي تعاون کشور طبق مشروحه فوق بررسی و دستور ثبت شرکت تعاونی را صادر می نماید.

** در حال حاضر شرکتهائی که قسمتی از سهام آن متعلق به مراکز گسترش و نوسازي استانداریهاي محل می باشد بر طبق اساسنامه مصوبه بصورت شرکت تعاونی به ثبت می رسد و هر گونه تغییراتی که در آنگونه شرکتها حاصل می گردد با موافقت مرکز گسترش محل انجام می گیرد و شرکتهاي تعاونی معدنی که بر طبق قانون از زیر پوشش مراکز گسترش خارج گردیده و تحت نظارت سازمان تعاونیها ي معدنی وزارت معادن و فلزات در آمده اند با نظر سازمان مذکور اقدام به ثبت تغییرات و همچنین تاسیس اینگونه شرکتها می گردد.

 

مقاله برای مطالعه بیشتر: ثبت شرکت با مسئولیت محدود   ثبت شرکت سهامی خاص

نکته:

قانون تجارت تنها در مورد شرکت تعاونی اجرا نمی شود.

– شرکت های تعاونی دو دسته هستند؛ توليدی – توزیعی

در شرکت تعاونی تنها اشخاص حقوقی می توانند عضو شرکت باشند.

– ماهيت شخص حقوقی ایجاد شده با نام انجمن را باید با توجه به اساسنامه اش معين کرد که شخص حقوقی، تشکيلات غيرتجاری است یا شرکت تجاری.

اگر فعاليت اصلی انجمنی اعمال تجاری باشد، می توان با وجود ظاهر تجاری اش، حتی اگر ثبت شده باشد؛ به حکم ماده ١ ق.ت آنرا تاجر تلقی کرد.

راه های ارتباط با ما:۰۹۱۲۵۰۶۸۰۲۳

info@artregister.ir

اخذ کد اقتصادی

2020-07-22T11:43:14+00:00