ثبت شرکت و مشاوره رایگان ثبت تغییرات شرکت : 09125068023|info@artregister.ir

تغییر نام شرکت

بعد از تاسیس شرکت،ممکن است موسسین(سهامداران) تصمیم به ایجاد تغییراتی در شرکت بگیرند که این تغییرات باید بطور رسمی و قانونی توسط سازمان ثبت شرکتها بررسی و تایید شود و در روزنامه رسمی کشور منتشر گردد.

تغییر نام شرکت

یکی از نکاتی که زمان ثبت شرکت باید به آن توجه نمود مسأله تعیین نام برای شرکت است لذا شاید در ابتدای ثبت شرکت دارای اهمیت چندانی نباشد اما پس از ثبت نمودن شرکت و در طول مدت فعالیت شرکت این مسأله اهمیت خود را نشان خواهد داد. از مواردی که در طول زمان بعد از ثبت شرکت ممکن است با آن مواجه شوید تصمیم مبنی بر تغییر نام شرکت است، یعنی به هر دلیلی تصمیم به تغییر نامی گرفته باشید که در زمان ثبت نام برای شرکت خود با فعالیت مورد نظر انتخاب نموده بودید.
تغییر نام شرکت متضمن مراحل ویژه ای است بنابراین نامی که قرار است انتخاب گردد،منوط به رعایت کلیه ی قوانین و دستورات مربوط به اسم شرکت ها و اخذ مجوزهای لازم خواهد بود و تصمیمات در خصوص تغییر نام شرکت در مجمع عمومی فوق العاده اتخاذ می شوند.

مراحل انجام تغییر نام شرکت:

۱-تحویل مدارک هویتی اعضا،آگهی تاسیس،آخرین آگهی تغییرات شرکت توسط موکل به کارشناسان امور ثبتی.
۲-تنظیم صورتجلسه تغییرات موردنظر توسط کارشناسان امور ثبتی.
۳-تحویل صورتجلسه به موکل جهت امضا توسط کلیه اعضاء(هیئت مدیره و بازرسان) و درج مهر شرکت در همه صفحات صورتجلسه.
۴-تحویل صورتجلسه امضاء شده توسط موکل به کارشناسان امور ثبتی.
۵-ارسال صورتجلسه به سازمان ثبت شرکتها جهت بررسی،تایید صلاحیت صورتجلسه و ثبت تغییرات مورد نظر.
۶-پرداخت هزینه جهت ارسال روزنامه و انتشار آن در روزنامه رسمی کشور.

2020-06-20T15:02:33+00:00